godło

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Darmowa pomoc prawna
Darmowa pomoc prawna

Darmowa pomoc prawna

www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

Zasady udzielania niedoplatanej pomocy prawnej regulowane są przepisami  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 z późn. zm.).

 

Uprawnieni do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":

1)    której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2)    która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3)    która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4)    która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5)    która nie ukończyła 26 lat, lub

6)    która ukończyła 65 lat, lub

7)    która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8)    która jest w ciąży.

 

Sposób wykazania uprawnienia do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez:

1)    przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2)    przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3)    przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4)    przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5)    przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6)    złożenie przez osobę, która znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności powodujących taka sytuację (klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, awaria techniczna);

7)    przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

Zakres możliwej do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)   poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2)   wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)   udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4)   sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1)   podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)   z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Oleśnicy

Adres:

Słowackiego 10, Oleśnica,

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, środa, piątek godz. 8.00- 12.00

Wtorek, czwartek godz. 12.00- 16.00

                                                                      

 

Informacje o lokalizacji i godzinach funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych starostw powiatowych oraz na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

Zmieniony ( Poniedziałek, 29 Maj 2017 07:00 )  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player